Kuudes Aisti
Diane Hennacy Powell
Kansi, Atena, 2010


The ESP Enigma
Cover