Journalistisen kuvituksen merkitys IV/IV / The Role of Journalistic Illustration IV/IV

September 1st, 2011 Ville

Maailma sanojen ulkopuolella
Kuvituksella kärjistetään, ilmaistaan tekstin piiloviestejä, äänenpainoja ja tunnelmia. Kuvituksella konkretisoidaan abstrakteja aiheita ja autetaan hahmottamaan konkreettisia asioita. Suuri viestimäärä voidaan kiteyttää kompaktiin muotoon. Kuvituksella voidaan pureutua yksilöön tai esittää yleispäteviä hahmoja: kuvituksen henkilö voi olla yksilön, ryhmän tai ajattelutavan ikoni.
     Kuvituksella kerrotaan olevan ja näkyvän lisäksi olemattomasta ja näkymättömästä. Sen avulla nähdään menneisyyteen, nykyaikaan ja tulevaisuuteen. Kuvittaja käyttää hyväksi kollektiivista muistia: hahmopsykologiaa, mytologiaa ja historiaa. Hänen tulee osata arvioida yleisön kyky viittausten ymmärtämiseen. Taiteilijan tehtävä on luoda tulkintamahdollisuuksia, käyttötaiteilijan (kuvittajan) tehtävä on hallita niitä. 

A world beyond words
An illustration underlines, expresses hidden messages, tones of voice and atmospheres within the text. An illustration makes an abstract subject matter tangible and helps the reader to grasp concrete facts. A large amount of information can be presented in a compact form. An illustration can hihglight an individual or depict general figures: a person in an illustration can be the icon of an individual person, a group or a way of thinking.
     In addition to the tangible and the visible an illustration also depicts the intangible and invisible. It helps us to see into the past, the present and the future. An illustrator taps into our collective memory: gestalt psychology, mythology and history. He has to be able to estimate the readers’ capability to understand the references. It is the artist’s job to create new ways of interpretation and the functional artist’s (illustrator’s) job to control them.

I/IV
II/IV
III/IV 

Back